Person Image

  Education

  • วท.บ.(Food Tech.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2525
  • พบ.ม.(การตลาด), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย, 2529

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของยุพาวรรณ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของยุพาวรรณ 1 ปีล่าสุด

  Year Academic 1
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01134521 ชื่อวิชา Strategic Brand Management,1 มิ.ย. 2012 - 28 ก.ย. 2012