Person Image

  Education

  • วท.บ. (ฟิสิกส์) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536
  • M.sc. (Geophysics) , Colorado School of Mines, สหรัฐอเมริกา, 2539
  • Ph.D.(Geological Sciences), Cornell University, สหรัฐอเมริกา, 2546

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของภาสกร

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของภาสกร 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 11
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01411251 ชื่อวิชา Principles of Geophysis,10 ก.ค. 2009 - 17 ก.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาการกระจายตัวของความเร็วคลื่นเฉือนของชั้นดินระดับตื้นและลักษณะชั้นดินตามเกณฑ์ของ National แหล่งทุน :สวพ,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01411486 ชื่อวิชา Earthquakes & Earthquake Hazards,13 ก.ค. 2010 - 13 ก.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01411486 ชื่อวิชา Earthquakes & Earthquake Hazards,19 ส.ค. 2010 - 19 ส.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01411498 ชื่อวิชา Special Problems,11 พ.ค. 2010 - 11 พ.ค. 2010
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01411452 ชื่อวิชา Petroleum Geophysics,22 ม.ค. 2013 - 12 ก.พ. 2013
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01411486 ชื่อวิชา Earthquakes & Earthquake Hazards,2 มิ.ย. 2011 - 21 ก.ค. 2011
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01411486 ชื่อวิชา Earthquakes & Earthquake Hazards,18 ส.ค. 2011 - 27 ก.ย. 2011
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01411555 ชื่อวิชา Geophysics of the Earth,4 ก.พ. 2014 - 11 ก.พ. 2014
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01411555 ชื่อวิชา Geophysics of the Earth,4 ก.พ. 2014 - 11 ก.พ. 2014
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01411251 ชื่อวิชา Principles of Geophysics,11 ก.พ. 2014 - 18 ก.พ. 2014