Person Image

  Education

  • วท.ม.(ปรสิตวิทยา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2545
  • วท.บ.(เทคนิคการสัตวแพทย์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • Ph.D (Tropical Medicine), Mahidol University, ไทย, 2558

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของบัณฑิต

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของบัณฑิต 1 ปีล่าสุด

  Year Academic 1
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01505311 ชื่อวิชา General Pharmacology,4 มิ.ย. 2012 - 31 ต.ค. 2012