แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสุพัตรา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสุพัตรา 2 ปีล่าสุด

Year Academic 3
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01168536 ชื่อวิชา Use of Psychological Tests for Guidance,16 พ.ย. 2009 - 18 พ.ย. 2009
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประเมินทางจิตวิทยา : กระบวนการคัดกรอง (KUS-SI Rating Scales) หลักสูตร "จิตวิทยาโรงเรียน" รุ่นที่ 1,30 มี.ค. 2010 - 30 มี.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประเมินทางจิตวิทยา : กระบวนการคัดกรอง (KUS-SI Rating Scales) หลักสูตร "จิตวิทยาโรงเรียน" รุ่นที่ 2,5 พ.ค. 2010 - 10 พ.ค. 2010