แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของกอบศิริ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของกอบศิริ 1 ปีล่าสุด

Year Academic 1
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01420374 ชื่อวิชา Physics of Gemstones,2 พ.ย. 2009 - 26 ก.พ. 2010