แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของเวช

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของเวช 3 ปีล่าสุด

Year Academic 6
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ปัญหาของเกษตรกรรายย่อย ทางเลือกและการดำรงอยู่,24 มิ.ย. 2009 - 24 มิ.ย. 2009
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวิจัยตามแนวพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง,27 เม.ย. 2012 - 27 เม.ย. 2012
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การบริหารจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตและจำหน่ายของเกษตรกรบนพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาว แหล่งทุน :วช.,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01176692 ชื่อวิชา Qualitative Research in Vocational Education,19 ธ.ค. 2012 - 19 ธ.ค. 2012
2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ,9 ต.ค. 2012 - 10 ต.ค. 2012
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานปฏิรูปที่ดิน จ.กาฬสินธุ์ เชิญโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สถานการณ์ตลาดข้าวอินทรีย์และตลาดข้าวแปรรูปกับการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ผลิต,24 ม.ค. 2013 - 25 ม.ค. 2013

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของเวช 1 ปีล่าสุด

Year Public 3
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :อบต.วังกวาง การใช้ประโยชน์ :นำเสนอแนวทางในการปรับระบบการผลิตและจำหน่ายของเกษตรกรในพื้นที่สูง,27 พ.ย. 2010 - 28 พ.ย. 2010
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ต.น้ำหนาว การใช้ประโยชน์ :ประสบการณ์ในการส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายให้สอดคล้องกับพื้นที่สูง,18 ธ.ค. 2010 - 19 ธ.ค. 2010
2010 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วัดโคกมน การใช้ประโยชน์ :ประสบการณ์จากความสำเร็จในการทดลองปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและการตลาดของเกษตรกร,4 ธ.ค. 2010 - 5 ธ.ค. 2010