แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของแคทลียา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของแคทลียา 4 ปีล่าสุด

Year Academic 7
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01417497 ชื่อวิชา Seminar,1 ส.ค. 2016 - 31 ส.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01417521 ชื่อวิชา Algebra I,1 ส.ค. 2016 - 30 ธ.ค. 2016
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01417521 ชื่อวิชา Algebra I,1 ส.ค. 2017 - 30 พ.ย. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01417521 ชื่อวิชา Algebra I,1 ต.ค. 2017 - 31 ธ.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01417497 ชื่อวิชา Seminar,1 ธ.ค. 2017 - 31 ธ.ค. 2017
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01417599 ชื่อวิชา Thesis,15 ม.ค. 2019 - 27 ก.ย. 2019
2021 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01417522 ชื่อวิชา Algebra II,2 ก.พ. 2021 - 31 พ.ค. 2021