Person Image

  Education

  • Dr.Agr.(Agronomy), Tohoku University, ญี่ปุ่น, 2535
  • (Agronomy), Tohoku University, ญี่ปุ่น, 2532
  • วท.บ.(พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2523

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของกฤษณา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของกฤษณา 3 ปีล่าสุด

  Year Academic 6
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401492 ชื่อวิชา Reading in Botany,22 ก.ค. 2009 - 22 ก.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401492 ชื่อวิชา Reading in Botany,22 ก.ค. 2009 - 22 ก.ค. 2009
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการยืดอายุการวางจำหน่ายพลับพันธุ์ฟูยุโดยการให้แคลเซียม โบรอน ร่วมกับการใช้ GA แหล่งทุน :มูลนิธิโครงการหลวง,8 มิ.ย. 2016 - 7 มิ.ย. 2018
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เรื่อง โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สารเคมีบางชนิดเพื่อทำลายการพักตัว และชะลอความสุกนิ่มของพลับที่ปลูกบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์,23 มิ.ย. 2017 - 23 มิ.ย. 2017
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401492 ชื่อวิชา Reading in Botany,22 ก.ค. 2009 - 22 ก.ค. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401492 ชื่อวิชา Reading in Botany,22 ก.ค. 2009 - 22 ก.ย. 2009