Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2515
  • วท.ม.(สัตววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • Dr. Agri. Sci.(Animal Physiology), Georg-August- Unversitat zu Gottingen., เยอรมัน, 2528

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของชูศรี

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของชูศรี 1 ปีล่าสุด

  Year Academic 1
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01506533 ชื่อวิชา Lab. in Advanced Veterinary Biochemistry,22 ก.ค. 2009 - 22 ก.ค. 2009