การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ ปี 2022

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2022 >>
Year Public 3
2022 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :David Publishing Company การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่บทความวิจัยในฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์เชิงสาธารณะ,1 ม.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
2022 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Instituto de Aeron?utica e Espa?o การใช้ประโยชน์ :ถูกเผยแพร่ในวารสาร Journal of Aerospace Technology and Management ซึ่งใช้ในการเรียนการสอนภายใต้ Departamento de Ci?ncia e Tecnologia Aeroespacial, Instituto de Aeron?utica e Espa?o ประเทศบราซิล,1 ม.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022
2022 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การใช้ประโยชน์ :มีการส่งมอบให้งานกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ กรมการท่องเที่ยวเพื่อนำไปใช้ประโยชน์,1 ม.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022