Journal

แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ISSN: 19052383)
17
1
1-12
มกราคม - เมษายน 2022
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 03763458 ชื่อวิชา International Hotel Management,1 ม.ค. 2022 - 31 ธ.ค. 2022