การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ ปี 2020

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

20

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

27

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

11

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 5 ปีล่าสุด