การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชานิติศาสตร์ ปี 2016

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

0

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชานิติศาสตร์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920172016 >>
Year Academic 5
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475534 ชื่อวิชา Leadership for Change & Development,8 ส.ค. 2016 - 19 ธ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01453334 ชื่อวิชา Laws on Consumer Protec.& Consumer Procedure,8 ส.ค. 2016 - 31 ธ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิชากฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค LA448,7 มิ.ย. 2016 - 26 ก.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01453334 ชื่อวิชา Laws on Consumer Protec.& Consumer Procedure,8 ส.ค. 2016 - 31 ธ.ค. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค LA448,7 มิ.ย. 2016 - 26 ก.ค. 2016