การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ปี 2019

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192017201520102009 >>
Year Academic 1
2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01166543 ชื่อวิชา Basic Counsel.Skills & Individual Consel.,24 ม.ค. 2019 - 7 ก.พ. 2019

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2009 >>

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>