Petty Patent

Article
กระบวนการทดสอบการสร้างก๊าซไฮโดรเจนที่ผลิตจากจุลินทรีย์ด้วยแผ่นเคลือบสารผสมสังเคราะห์
Proprietor
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
License ID
14535
Class
ชาติ
Grant Date
31 ตุลาคม 2018
Related Link
-

Author

Output From Project

เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม I : การคัดแยก และการพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเพื่อการผลิตก๊าซไฮโดรเจนชีวภาพ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการพัฒนาระบบผลิตและกักเก็บพลังงานจากเซลล์ไฟฟ้าเชื้อเพลิงจุลินทรีย์ Development on electric gener แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก,24 พ.ค. 2019 - 24 พ.ค. 2019