ภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

Advertising billboardattitudesclauseCollocationconjunctive participleDirection signELFEng|ishTensesEnglish and American LiteratureEnglish for presentationEnglish for professional communication skillsEnglish TensesEnglish writingEpigram billboardinterlingualLexical ApproachLexical CompetenceLexical framelinguistic errorsLiterary CriticismMachine TranslationMaterial DevelopmentMotivationNeeds AnalysisNESTs and NNESTsnon-native English-speaking teachersNoticingNoun Phraseonline learningonline resourcespast tense markerpedagogical applicationsperceptionsPersuasion billboardPreposition PhrasePROProcess Writing ApproachQueer TheoryQuesting-Generating StrategyQuestion Generating StrategyQuestion-Generating StrategyQuestion-GeneratingstrategyReading comprehensionReading in EnglishReadingComprehensionResearch article (RA) abstractrhetorical movesThai EFL studentsThai EFL teachersThai EFL studentsThai government officersthai inferenceThai Languagethe first languagethe Matrix Modelthe targer languagethe target languageundergraduate studentsVerb PhraseVLSVocabularyVocabulary AcquisitionVocabulary Learning StrategiesVocabulary recyclingWeb-basedWord formationกลวิธีกลวิธีการอ่านโครงสร้างของบทอ่านการเขียนโต้ตอบการเขียนภาษาอังกฤษการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจการใช้การตลาดดิจิทัลการตั้งคำถามการทบทวนคำศัพท์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการแทรกเข้ามาของภาษาไทย Errors analysisการเปรียบเทียบการพัฒนาการพัฒนาการเรียนรู้การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มพูนความสามารถการมีส่วนร่วมของชุมชนการรักษาและพัฒนาการรับรู้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ วรรณกรรมเด็กการเรียนภาษาอังกฤษการศึกษาการสอนภาษาอังกฤษกาลความต้องการคำเชื่อมอนุพากย์ที่มาจากคำกริยาคำละผู้เรียนภาษาอังกฤษชาวไทยภาษาไทยภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษสำนวนภาษาอังกฤษสุญญรูปอนุพากย์

Executives


Persons (ภาควิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 16 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 13 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 47 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 38 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 41 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 25 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 0 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)