สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Simulator802.11ahABC methodAcousticAlgorithmANNApplicationapriori algorithmArtificial bee coloniesArtificial Bee ColonyArtificial Bee Colony (ABC)artificial bee colony (ABC) algorithmArtificial Bee Colony AlgorithmArtificial bee colony algorithmsArtificial bee colony algorithms (ABC)Artificial intelligenceArtificial neural networkassisted living environmentsassociation ruleAuthenticationAutoencoderautomatic wound edge detectionBest-so-far ABCBest-so-far Artificial Bee Colony (Best-so-far ABC)Biologically inspired methodsblockchainBottleneck feature extractioncanny edge detectionClassificationClusteringCNNCoAPcolor segmentationCombinatorial ProblemComputational Intelligencecontrast visibilityconvolution neural networksconvolutional neural networkCrop selectionCUDA computingData Hidingdata miningDatabaseDeep learningdeformed surfaceDepth Cuesdermatoscopydiabetic foot ulcerdigital image watermarkingDistributed artificial bee colonyDistributed computingDNNDrug DeliveryEconomic cropembedded systemEmbedded System DesignEmotion recognitionentropyEvolutionary algorithmsExecutive functionFace recognitionfeature extractionFeature point extractionFeature point matchingFitness functionFTGamma CorrectionGenetic Algorithmgeometric distortionsGrayscale ImageHadoophierarchical clusteringhome robotic assistancehuman activity monitoringIEEE 802.11IEEE 802.11rImage contrast enhancementImage Processing IoTM2MMachine LearningMLPMulti-level hierarchiesmultiple object detectionMultiple traffic sign detectionNetwork CodingNS-3Optimal threshold selectionOptimizationParticle Swarm Optimization (PSO)Power Save ModePSMShi-Tomasi Corner DetectionSimulatorsound recognitionSwarm Intelligenceกฎความสัมพันธ์เหมืองข้อมูลอพริโอริอัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม

Executives


Persons (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 58 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 52 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 86 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 30 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 56 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 0 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 4 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)