สาขาวิชาพื้นฐานทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Academic ReadingAffective strategiesAntConcavoidance strategiesBusiness EnglishBusiness ReadingCognitive strategiesCollocationsCommunication Strategiescompensatory strategiescomputer-based approachConcgram 1.0corpusCorpus-based studyDevelopment of application for PCEnglishEnglish as a foreign language (EFL)English communication skillsEnglish for Specific PurposesEnglish Skills DevelopmentEnglish TranslationEnglish Vocabulary and ExpressionsEnglish writingerror analysisESPFacebook and fundamental EnglishFood vocabularyforeign customersfoundation EnglishFront DeskHotel BusinessImprovement of English SkillsIndependent learningInstructional mediajob interviewlearners' perspectiveslearning achievementLogistics MagazinesMass mediaMedia exposure and usageNeedsneeds analysisopinionsRANGEReading Strategiesrole-play videoSchoology e-learningSILLSketch Enginesocial networkSocial strategiesspecialized vocabularytask-based language teachingThai food menusThai menusThai service providersThai university studentstop-down modelTranslation patternsvocabulary knowledgeการเขียนภาษาอังกฤษการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์การบริการทางการแพทย์การบริการเพื่อสุขภาพการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษการเรียนภาษาอังกฤษการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดการวิเคราะห์โมเดลไมมิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการสนับสนุนทางสังคมการสื่อสารภาษาอังกฤษการออกเสียงการออกเสียงโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยความต้องการความเป็นธรรมความวิตกกังวลความสุภาพความเหนื่อยหน่ายนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์นักศึกษาไทยนิสิตมหาวิทยาลัยนิสิตหมาวิทยาลัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพนักงานส่วนหน้าเพศภาระงานวิชาเรียนภาษาและการสื่อสาร ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/ภาษาอังกฤษธุรกิจ/วรรณคดีภาษาอังกฤษ/การสื่อสารแบรนด์ภาษาอังกฤษการโรงแรมภาษาอังกฤษเฉพาะทางภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชีเมืองพัทยาแรงงานแรงจูงใจวยาคติวัจนกรรม

Executives


Persons (สาขาวิชาพื้นฐานทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 30 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 61 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 28 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 33 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 10 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 8 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)