สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Food safetyAflatoxinC. perfringensclimate changeexportfood safetyFood ValleyFoodborne pathogensMicrobialmicrobiological qualityMicrobubblesmycotoxinMycotoxin determinationmycotoxin incidenceMycotoxinsNear infrared spectroscopyOchratoxin Aoxidizing agentquality improvementReduce testing costreductionricerish assessmentRiskrisk assessmentRisk evaluationrubberSalmonellasanitizerSanitizersseafoodseafood processingshrimpShrimp feedSME food industrysodium hypochloritesporeformer bacteria spur pepperstainless steel couponStreet food vendorSustainable DevelopmentTeflonTest Materialtoxicological effectsToxin-producing fungivegetablesZearalenone reference materialกรดซอร?บิกกรดเบนโซอิกการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการตรวจสอบมากกว่าหนึ่งการตรวจสอบสารพิษเชื้อราการเน?าเสียการปนเปื้อนการปนเปื้อนร่วมการประเมินการประเมินความเสี่ยงการประเมินสถานการณ์การปลูกถั่วปลอดอะฟลาทอกซินการลดการวิเคราะห์สารพิษเชื้อรา ชุดทดสอบสารพิษการวิจัยแนวหน้าการวิจัยพื้นฐานการศึกษาร่วมมือระหว่างห้องปฏิบัติการการส่งออกกำลังคนกุ้งสดเกษตรเกษตรและอาหารข้างกล้องสีข้าวข้าวเปลือกข้าวโพดข้าวเหนียวครัวโลกความปลอดภัยของพริกแห้งความปลอดภัยอาหารความเสี่ยงความั่นคงอาหารคอลัมน์ช่วยขจัดสิ่งรบกวนเครื่องเทศเครื่องหมายยีนโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภงานวิจัยแนวหน้างานวิจัยพื้นฐานจุลินทรีย์ชนิดก่อโรคเชื้อราเชื้อราสร้างสารพิษซีราลีโนนพริกแห้งโมโนโคลนอลแอนติบอดีลดค่าใช้จ่ายการตรวจสอบวัสดุอ้างอิงสารพิษเชื้อราออคราทอกซินอะฟลาทอกซินอาหารอาหารปลอดภัยอิมมูโนแอฟฟีนิตีคอลัมน์อุตสาหกรรมอาหาร

Executives


Persons (สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 3 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิชาการเงินและบัญชี 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 42 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 43 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 17 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
 • ทุนนอก 36 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 28 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 130 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 55 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 75 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 19 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 17 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 13 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 9 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)