สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

aeration pilebusiness modelCommunity-based Retail Shopcomposting organic fertilizerscooperative movementFairness Business Systemfarmer shopHom mali riceIBMInclusive Business ModelIntegrated Supply Chain ManagementNew Business Modelsocial networkStrategic FrameworkSupply Chain ManagementSustainabilityturning pile and static pilevalue networkValue Networksการเกษตรในเชิงธุรกิจที่ยั่งยืนการขับเคลื่อนการค้าการค้าที่เป็นธรรมการจัดการเชิงกลยุทธ์การจัดการธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์การตลาดสินค้าการเกษตรการทำการเกษตรในเชิงธุรกิจที่ยั่งยืนการบริหารจัดการโซ่อุปทานการปลุกจิตสำนึกการพัฒนาการสหกรณ์การพัฒนาที่ยั่งยืนการพัฒนาธุรกิจการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากการพัฒนาสหกรณ์การพึ่งพาและร่วมมือกันการเพิ่มสมรรถนะแก่ลูกเกษตรกรการมีส่วนร่วมในชุมชนการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์การวิเคราะห์ช่องว่างการส่งเสริมสหกรณ์ คุึณค่าและพัฒนาชีึวิตการออกแบบการจัดการเรียนรู้ข้อเสนอเชิงนโยบายข้าวข้าวหอมมะลิความมั่นคงทางอาหารเครือข่ายคุณค่าชุดความรู้พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจด้านสหกรณ์ตัวแบบธุรกิจสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะส.ส.ท. จก.ธุรกิจข้าวธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วมธุรกิจข้าวสหกรณ์ธุรกิจฐานสังคมธุรกิจแบบมีส่วนร่วมแนวคิดการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ปลานิลผู้ประกอบการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสมดุลยกระดับสมรรถนะระบบการเงินที่เกื้อหนุนสหกรณ์ระบบการเงินที่พึ่งพาตนเองระบบนิเวศการเรียนรู้ร้านค้าปลีกต้นแบบร้านค้าปลีกที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกันโรงเรียนลูกชาวนาลูกเกษตรกรกรวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจเศรษฐกิจฐานรากสหกรณ์สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชนสังคมสังคมฐานความรู้สารสนเทศสิ่งแวดล้อมสินค้ากลุ่ม ชุมชนหน่วยส่งเสริมการใช้นวัตกรรมหลักสูตรชาวนาห่วงโซ่คุณค่าว การพัฒนาขีดความสามารถ

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 2 คน (เจ้าหน้าที่วิจัย 1 คน, นักวิจัย 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 25 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 12 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 0 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 8 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)