Person Image

  Education

  • วท.ม.(พันธุศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  แน้วโน้มรางวัลของสุพัตร์

  Research/Invention Award

  รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 ปีล่าสุด

  Publish Year Output Award 6
  2006 inนายสุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง, รองศาสตราจารย์,"SSS/OLPC", IFIA DIPLOMA, computer science, IFIA, Oct 20 2006
  2007 inนายสุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง, รองศาสตราจารย์,"NGUD", special prize award, computer science, NRCT, Oct 26 2007
  2008 inนายสุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง, รองศาสตราจารย์,"ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ต้นแบบตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเอสเอสเอส/โอแอลพีซี ", SSS/OLPC, computer science, KU, May 14 2008
  2008 inนายสุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง, รองศาสตราจารย์,"ระบบยั่งยืนในการสอนพันธุศาสตร์สถิติทางอี-ยูนิเวอร์ซิตี", KU 2008 innovation, , KU, May 9 2008
  2008 inนายสุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง, รองศาสตราจารย์,"PROTOTYPE OF PROGRAM FOR DATA PREPARATION BEFORE USING STATISTICAL ANALYSIS ON WIRELESS INTERNET INVENTION AT LOW COST (WIILC) ", innovation 2008 KU, , KU, May 23 2008
  2010 inนายสุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง, รองศาสตราจารย์,"9 head perfect super computer", AHAT award, science and technology, AHAT Thailand, Jan 1 2010

  Conference Award

  รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

  Publish Year Conference Award 8
  2008 inนายสุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง, รองศาสตราจารย์,"Statistical Analysis Using Matvec", SAS lunch talk, statistics, Thai Statistical Association of Thailand, Jan 4 2008
  2009 inนายสุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง, รองศาสตราจารย์,"PROTOTYPE OF PROGRAM FOR DATA PREPARATION BEFORE USING STATISTICAL ANALYSIS ON WIRELESS INTERNET INVENTION AT LOW COST (WIILC) ", stat conference 2008, statistics, statistical association, Feb 10 2009
  2009 inนายสุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง, รองศาสตราจารย์,"ระบบยั่งยืนในการสอนพันธุศาสตร์สถิติทางอี-ยูนิเวอร์ซิตี", stat 2008 certificate, , Silpakorn University, Feb 14 2009
  2009 inนายสุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง, รองศาสตราจารย์,"การวิเคราะห์แกนหลักของการประเมินผลจากนักเรียนในการใช้โอแอลพีซีเพื่อแก้ปัญหาการสอนในระบบ อี-ยูนิเวอร์ซิตี", stat conference 2008 certificate, , statistical association, Feb 14 2009
  2009 inนายสุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง, รองศาสตราจารย์,"ประสิทธิภาพของประดิษฐกรรมอินเตอรเนตไร้สาย", certificate, , stat association, Feb 14 2009
  2009 inนายสุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง, รองศาสตราจารย์,"หลักฐานเบื้องต้นทางสถิติเกี่ยวกับทฤษฎีข้อจำกัดภายใต้โอแอลพีซี", certificate, , stat assoc th, Feb 14 2009
  2009 inนายสุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง, รองศาสตราจารย์,"ระบบสารสนเทศเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำของจังหวัดสุราษฎร์ธานี", stat certificate, , stat assoc th, Feb 14 2009
  2009 inนายสุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง, รองศาสตราจารย์,"ต้นแบบระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของการปลูกกล้วยไม้จังหวัดสมุทรสาคร", poster certificate, , statistical association of thailand, Feb 14 2009