รางวัลสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ปี 2018

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

1

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มรางวัลสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
Publish Year Conference Award 1
2018 inดร.โศรยา แสนเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.อาภัสสร ศิริจริยวัตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Effect of Sucrose PreDrying Treatment on Quality of Mango", The IRES Excellent Paper Award, , The IRES International Conference , Jul 5 2018