รางวัลภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปี 2017

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

2

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มรางวัลภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2015 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20172016 >>
Publish Year Conference Award 2
2017 inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.ธีราพร ทองปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวปาณิภา สุขสม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inนางสาวอมต จันทรังษี, อาจารย์,"Experience under Contract Farming System of Farmers in Nakhon Pathom Province", ผลงานระดับดี , สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 31 2017
2017 inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์,"Khampha Ritual : Changes and Cultural Adaptation of the Ethnic Thai Puan in Sigburi Province, effected from Tourism Development", รางวัลบทความวิจัยดีเด่น, , คณธวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, Jun 29 2017