Award

Award
บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557 ระดับดีเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรม
Branch
-
Doner
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Obvious
ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557 ระดับดีเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรม ในกลุ่มอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไปและเป็นตัวแทนของคณะศึกษาศาสตร์ในการส่งผลงานวิชาการด้านการวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย
Received
28 พฤศจิกายน 2014
Related Link
-