Award

Award
รางวัลชมเชย ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์
Branch
-
Doner
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Class
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Obvious
เสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ “เรื่อง การพยากรณ์ยอดขายขนมเปี๊ยะด้วยเทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลา” ที่ประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 3 วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
Received
2 พฤษภาคม 2014
Related Link
-