Award

Award
โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ผลงาน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “เลือดจระเข้แคปซูล ม. เกษตรศาสตร์”)
Branch
ประเภท อาจารย์ สาขา สุขภาพและการแพทย์
Doner
โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา
Class
ชาติ
Obvious
วิจัยและพัฒนาเพิ่มมูลค่าให้กับเลือดจระเข้ เป็นประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 และสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “เลือดจระเข้แคปซูล ม. เกษตรศาสตร์” ผลผลิตจากงานวิจัยเลือดจระเข้ ของ ม. เกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2552 ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงทางอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม โดยวัตถุดิบเลือดจระเข้จากจระเข้พันธุ์ไทยที่ได้จากเพาะเลี้ยงที่มีสุขภาพดี สะอาดปลอดภัย ไม่ผ่านขั้นตอนการสกัดสาร ไม่ใส่สารอื่นเข้าไปเป็นส่วนผสม และใช้องค์ความรู้และการคิดสร่างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
Received
2 กันยายน 2013
Related Link
-