Award

Award
Consumer Affairs Minister’s Award
Branch
Food Safety
Doner
Consumer Affairs Agency, Japan
Class
นานาชาติ
Obvious
เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ที่มีส่วนร่วมในการบริการสังคม ด้านอาหารปลอดภัย หรือ Food Safety โดยมีการส่งเสริมการให้ความรู้ ด้านอาหารปลอดภัยให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศไทย โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสาร เรื่อง ระบบ Food Safety ของประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการเป็นวิทยากร ให้ความรู้การบริการให้คำปรึกษากับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และการเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านอาหารให้กับองค์กร JICA & JODC ของประเทศญี่ปุ่น ตลอดมา
Received
31 พฤษภาคม 2011
Related Link
-