Award

Award
โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
Branch
-
Doner
สำนักงานการวิจัยแห่งขาติ
Class
ชาติ
Obvious
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เรื่อง ความหลากหลายและศักยภาพการผลิตสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ของสาหร่ายสีเขียวบนบกสกุล Trentepohlia ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
Received
3 กุมภาพันธ์ 2021
Related Link
-