Award

Award
รางวัลที่ 2 การตีพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ ที่มีค่า Impact factor สูง
Branch
-
Doner
กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Obvious
-
Received
15 สิงหาคม 2016
Related Link
-