Award

Award
รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2559
Branch
-
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Obvious
ปริมาณผลงาน 0.500 ค่าความต่อเนื่อง (2559) 0.500 ปริมาณผลงาน (2558) 0.000 ค่าความต่อเนื่อง (2557) 0.000
Received
1 มิถุนายน 2018
Related Link
-