Award

Award
โล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2559 เรื่อง นิเวศวิทยาของยุงและแมลงวันคอกสัตว์และนัยยะความเป็นไปได้ในการใช้สารสกัดพืชเพื่อควบคุมแมลงพาหะนำโรค
Branch
-
Doner
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
Class
ชาติ
Obvious
-
Received
5 กรกฎาคม 2017
Related Link
-