Award

Article
ผลกระทบของนโยบายการควบคุมบุคคลต่างด้าวของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อการส่งเยาวชนผิดกฎหมายกลับประเทศ
Award
Best Paper Award
Branch
-
Doner
Society of Interdisciplinary Business Research
Class
นานาชาติ
Received
30 กันยายน 2017
Related Link
-