Award

Award
รางวัลชมเชยการตีพิมพ์บทความวิจัย ที่มีค่า Impact Factor สูง
Branch
-
Doner
กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Obvious
ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS มี Impact Factor 0.80
Received
15 สิงหาคม 2016
Related Link
-