Search Result of "FIFO"

About 6 results
Img

Researcher

นางสาว กุสุมา พิริยาพรรณ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การจัดการโลจิสติกส์

Resume

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการสินค้าคงคลัง (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

ดร. ภัทรพงษ์ ภาคภูมิ, อาจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Optimization, Logistics

Resume

Img

Researcher

ดร. กิตติชัย อธิกุลรัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Logistics and Supply Chain, Cost Reuction

Resume