Search Result of "CPM"

About 7 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา(Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของการเลือกใช้วิธี CPM และ RSM ในการวางแผน

Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์กระบวนการก่อสร้างด้วยแบบจำลองสถานการณ์ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img
Img

Researcher

ดร. สุวิชภรณ์ วิชกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Statistics

Resume