Search Result of "เบรกดาวน์บางส่วน"

About 5 results
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาการตรวจจับตำแหน่งของการเกิดการเบรกดาวน์บางส่วนในสายเคเบิล 22 กิโลโวลต์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาการตรวจจับตำแหน่งของการเกิดเยรกดาวน์บางส่วนในสายเคเบิล 22 กิโลโวลต์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Harmonics, Power System

Resume