Search Result of "ทฤษฎีโครงสร้างนิยม"

About 1 results
Img

Researcher

นาย ฟาริส โยธาสมุทร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วรรณคดีไทย, วรรณคดีนิทาน, ทฤษฎีโครงสร้างนิยม

Resume