Search Result of "ตลาดผัก"

About 6 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาสภาพตลาดผักในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดสกลนคร (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวฐิตาวรรณ อินสะอาด, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสถานภาพตลาดกลางท้องถิ่นผักและผลไม้ กรณีศึกษาตลาดปฐมมงคล

ผู้เขียน:Imgศิราภรณ์ วิชัยสินธุ์

ประธานกรรมการ:Imgรวิพิมพ์ ฉวีสุข

กรรมการร่วม:Imgดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความได้เปรียบในเชิงแข่งขันและการตลาดผักเพื่อการค้าในจังหวัดนครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวลี สงสุวงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว ฐิตาวรรณ อินสะอาด, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมศาสตร์และพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:ธุรกิจการเกษตร, เศรษฐศาสตร์การเกษตร, สหกรณ์

Resume

Img

Researcher

นาง วลี สงสุวงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การผลิตและการตลาด, การจัดการธุรกิจเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมวิจัย

Resume