Search Result of "ข้าวฟ่าง"

About 1111 results
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 33

หัวเรื่อง:การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสใบด่างข้าวโพด

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดข้าวฟ่าง มก. ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การควบคุมวัชพืชด้วยสารกำจัดวัชพืชในไร่ข้าวโพดเกษตรกร ปี 2552

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดข้าวฟ่าง มก. ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การใช้สารกำจัดวัชพืชกลูโฟซิเนทในข้าวโพดหวาน

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมกึ่งการค้าในไร่กสิกร ปี 2552

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:Gibberellic Acid และ Potassium Chlorate ที่มีต่อผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดหวาน

Img

ที่มา:โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:อิทธิพลของสารออกฤทธิ์กำจัดแมลงของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการสลายสารเคมีกำจัดแมลง และควบคุมแมลงศัตรูพืชเพื่อการผลิตข้าวโพดหวานปลอดภัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มคุณภาพโปรตีน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 33

หัวเรื่อง:การจำแนกสายพันธุ์เชื้อ Sugarcane mosaic virus สาเหตุโรคใบด่างลายของข้าวโพดหวาน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติครั้งที่ 33

หัวเรื่อง:การจำแนกสายพันะเชื้อ sugarcane mosaic virus สาเหตุโรคใบด่างลายของข้าวโพดหวาน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติครั้งที่ 35

หัวเรื่อง:ความสามารถในการเก็บรักษาและองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานที่มีผลมาจากสภาพการเก็บรักษา

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 33

หัวเรื่อง:การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดหวานในพันธุ์ไทยซูเปอร์สวีทคอมพอสิต 1 ดีเอ็มอาร์ โดยใช้วิธีการสายพันธุ์ผสมกับตัวทดสอบที่เป็นสายพันธุ์แท้

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 33

หัวเรื่อง:การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวโดยกระบวนการบรรจุกระป๋อง

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 33

หัวเรื่อง:ข้าวโพดสายพันธุ์แท้เกษตรศาสตร์ 48

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 33

หัวเรื่อง:ความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในรอบ 15 ปี (พ.ศ. 2535-2549)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 33

หัวเรื่อง:ความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในรอบ 15 ปี (พ.ศ. 2535-2549

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์ KBSC 303

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวสองสีพันธุ์ KSSC 978

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบวิธีการคัดเลือกสายพันธุ์ผสมตัวเองสามชั่วกับวิธีสายพันธุ์ผสมกับตัวทดสอบเพื่อประเมินสายพันธุ์ในข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 3

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คร้งที่ 31

หัวเรื่อง:ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ใหม่ : KSSC 503

12345678910...