Search Result of "ข้าวฟ่าง"

About 1122 results
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 33

หัวเรื่อง:การจำแนกสายพันธุ์เชื้อ Sugarcane mosaic virus สาเหตุโรคใบด่างลายของข้าวโพดหวาน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติครั้งที่ 33

หัวเรื่อง:การจำแนกสายพันะเชื้อ sugarcane mosaic virus สาเหตุโรคใบด่างลายของข้าวโพดหวาน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติครั้งที่ 32

หัวเรื่อง:ความหลากชนิดของแมลงในการจัดการศัตรูข้าวโพดหวาน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35

หัวเรื่อง:การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมกึ่งการค้าในไร่กสิกร ปี 2553

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35

หัวเรื่อง:การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมในไร่กสิกร ปี 2553

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35

หัวเรื่อง:การใช้กลูโฟซิเนทควบคุมวัชพืชในข้าวโพดหวาน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35

หัวเรื่อง:การพัฒนาสายพันธุ์เพศผู้เป็นหมันด้วยไซโตพลาสมิกและจีนีติกซ์ในข้าวโพด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มคุณภาพโปรตีนโดยการผสมกลับ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การตอบสนองของข้าวโพดและสมบัติบางประการของดินที่ได้รับผลกระทบจากเชื้ออะโซสไปริลลัม ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:ผลของการใช้เชื้ออะโซสไปริลลัม ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี ที่มีต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดและการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดินมนชุดดินกำแพงแสนและชุดดินยางตลาด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 34.

หัวเรื่อง:ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ชนิดใหม่สำหรับการรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการปรับใช้ในแปลงเพื่อควบคุมโรคใบขีดของข้าวโพดหวาน

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่33

หัวเรื่อง:การปรับปรุงคุณภาพโปรตีนในข้าวโพดด้วยวิธีการผสมกลับร่วมกับการใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของข้าวโพดหวาน

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของ Gibberellic Acid และ Potassium Chlorate ที่มีต่อผลผลิตของข้าวโพดฝักอ่อน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 33

หัวเรื่อง:การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสใบด่างข้าวโพด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35

หัวเรื่อง:การประเมินเบื้องต้นของความเสียหายจากหนอนเจาะลำต้นข้าวโพดและหนอนเจาะฝักข้าวโพดในข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธุ์แท้

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ปริมาณน้ำมันทั้งหมดในเมล็ดข้าวโพดด้วยแสงเนียร์อินฟราเรดในโปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35

หัวเรื่อง:รูปแบบการกระจายตัวของเพลี้ยไฟข้าวโพด Frankliniella williamsi Hood (Thysanoptera: Thripidae)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ม.เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมพันธุ์ปรับปรุงใหม่ที่ดีเด่นในไร่กสิกร ปี 2548.

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ม. เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมกึ่งการค้าในไร่กสิกร ปี 2548.

12345678910...