Search Result of "การแปลงสารหนู"

About 6 results
Img
Img

งานวิจัย

ประสิทธิภาพการแปลงสารหนูของแบคทีเรียที่แยกได้จากดินประเทศไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เพชรดา ปินใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเกษตรนเรศววร ครั้งที่ 11

หัวเรื่อง:การคัดแยกและจำแนกแบคทีเรียแปลงสารหนูจากบริเวณปนเปื้อนสารหนูในประเทศไทย

Img

Researcher

ดร. เพชรดา ปินใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยาทางดินเเละเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งเเวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. กรรณิการ์ สัจจาพันธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยาทางดิน เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม และอินทรียวัตถุในดิน

Resume