Search Result of "การปลุกจิตสำนึก"

About 4 results
Img

Researcher

นาย สุพจน์ สุขสมงาม

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยการพัฒนานโยบายส่งเสริมสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ ส.ส.ท.

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสายสุดา ศรีอุไร, Imgนายสุพจน์ สุขสมงาม

Img

Researcher

นางสาว สายสุดา ศรีอุไร

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ด้านสหกรณ์

Resume

Img

Researcher

นาง จุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์, การตลาดสินค้าการเกษตร, การบริหารจัดการโซ่อุปทาน, การจัดการเชิงกลยุทธ์

Resume