Search Result of "กลุ่มธุรกิจทอผ้าในจังหวัดสกลนคร"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หัวเรื่อง:การปรับตัวของกลุ่มธุรกิจทอผ้าในจังหวัดสกลนคร เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (ปีงบประมาณ 2557)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจาริตา หินเธาว์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาง จาริตา หินเธาว์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การจัดการ

Resume

Img

Researcher

นาย ฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การจัดการการผลิต, การบริหารเชิงกลยุทธ์, การจัดการ

Resume