Journal

Article
ปัจจัยในการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ความเสี่ยง ความปลอดภัยและความไว้วางใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าสู่ตลาด NFT Game (Non-Fungible Token) ในกลุ่มผู้บริโภค Generation Y
Journal
วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ (ISSN: 25869612)
Volume
5
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2022
Page
134-149
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-