Journal

ปัจจัยในการเลือกรับชมเนื้อหาและการเปิดรับสื่อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเจเนอเรชันแซดบนยูทูบในกรุงเทพมหานคร
วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล (ISSN: 25869868)
8
1
40-49
มกราคม - มิถุนายน 2022
ชาติ
-
Article
-
-