Journal

Article
การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่มีผลต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ในธุรกิจร้านอาหาร
Journal
วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์ (ISSN: 19065949)
Volume
15
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2022
Page
1-15
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-