Journal

Article
สมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์และความภักดีของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Journal
วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ (ISSN: 22869018)
Volume
11
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2015
Page
116-147
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-