Journal

การศึกษาการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชายให้เป็นกระแสหลักการพัฒนาในมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนและกำแพงแสน
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (ISSN: 22866590)
2
1
51-61
พฤษภาคม - ตุลาคม 2013
ชาติ
-
-
-
-