Journal

Article
การใช้สารสกัดอัลลิโลพาธิคจากหญ้าโขย่งในการควบคุมการเจริญเติบโตของสาบแร้งสาบกาและผักกาดหอม
Journal
วารวารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
45
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2014
Page
31-41
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-