Journal

Article
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยผลกระทบภายนอกเชิงลบและการขนส่งทางทะเล
Journal
วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ (Journal of Economics and Management Strategy) (ISSN: 23509864)
Volume
1
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2014
Page
101-111
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-