Journal

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยผลกระทบภายนอกเชิงลบและการขนส่งทางทะเล
วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ (Journal of Economics and Management Strategy) (ISSN: 23509864)
1
1
101-111
มกราคม - มิถุนายน 2014
ชาติ
-
-
-
-