โครงการวิจัยฝ่ายวิชาการ ปี 2018

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20232022201720162015 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 1 0 0 0
2018 ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกับวิถีการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาชุมชนเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0

External Closed Project

Year:

<< 20192018201420132012 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2018 การทบทวนความผิดปกติของเนื้องอกและความสำคัญของการวิจัยสำหรับกลยุทธ์การป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2018 ผลกระทบของโรคมะเร็ง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0